background image
universitat cultura llibres
BUC
Univer
ciutats
andorra i l'alguer
w
w
w
.
v
i
v
e
s
.
o
r
g
|

N
ú
m
e
r
o

8
|

t
a
r
d
o
r

2
0
1
1
w
w
w
.
v
i
v
e
s
.
o
r
g
|

N
ú
m
e
r
o

8
|

t
a
r
d
o
r

2
0
1
1
Juana Gallar
Investigadora de la Unitat de Neurofisiologia
de l'Institut de Neurocičncies (UMH)
«la visió és fonamental per
a la nostra conscičncia»
l'esport creix a la universitat
M'he perdut.
2011, any internacional de la
investigació sobre la malaltia d'alzheimer