background image
--
46
La regió Vives duplica la recepció
d'estudiants Erasmus en 10 anys
Durant el curs 2010-2011 més de 10.000 estudiants europeus han realitzat la
seua estada Erasmus en universitats dels territoris de parla catalana
enXArXATS
La regió Vives s'ha convertit en un pol d'edu-
cació i recerca d'excel·lència al sud d'Euro-
pa que atrau professorat i estudiants d'arreu
del món. Durant els darrers anys la Xarxa ha
portat a terme una aposta per l'atracció d'es-
tudiants internacionals, mitjançant diverses
iniciatives com la creació de la Guia d'estu-
dis multilingüe, la participació en fires inter-
nacionals de llengües o el treball per acollir
cursos intensius de català per a estudiants
Erasmus. Aquesta aposta per la internacio-
nalització s'ha vist reflectida en l'increment
del nombre d'estudiants Erasmus que realit-
zen la seua estada a les nostres universitats:
en deu anys s'han duplicat les xifres i durant
el curs 2010-2011 s'ha superat la xifra de
10.000 estudiants rebuts.
si fem una ullada a les dades dels darrers
10 anys, observem que en el curs acadè-
mic 2000-2001, més de 5.300 estudiants
van fer la seva estada a les nostres universi-
tats. Només quatre anys després, durant el
curs 2004-2005, la xifra superava els 8.000
alumnes Erasmus als nostres territoris.
Durant el curs 2008-2009, la regió Vives va
rebre més de 9.100 estudiants Erasmus. si
ho posem en relació amb el context global
del programa Erasmus en el mateix curs
2008-2009, trobem que només 5 estats de
la Unió Europea superen la regió Vives com
a àrea d'atracció d'estudiants de l'exterior. El
primer és el conjunt de l'Estat espanyol amb
més de 33.000 estudiants Erasmus acollits,
seguit de França amb més de 24.000, Ale-
manya amb vora 22.000, el Regne Unit amb
més de 20.000 i Itàlia amb més de 17.000.
Els territoris de parla catalana reben més
Erasmus que Holanda, que en rep 8.000;
bèlgica, 6.800; Portugal, 6.200; Irlanda,
5.100 i així fins a 26 estats.
situació destacada
a més, segons les dades oficials del curs aca-
dèmic 2008-2009 facilitades per la Direcció
General d'Educació de la Comissió Europea,
d'entre 500 universitats europees, la Univer-
sitat de València és la
segona universitat que
més estudiants Eras-
mus rep anualment. La
Universitat Politècnica
de València es troba
en quart lloc, la Uni-
versitat Autònoma de
barcelona ocupa la
novena posició, la Uni-
versitat de barcelona
l'onzena, la Universi-
tat d'Alacant la quin-
zena, la Universitat
Politècnica de Catalunya la
26a i la Universitat Pompeu Fabra la 75a.
La regió Vives s'ha convertit, per tant, en
referència indiscutible a nivell europeu en
l'atracció d'estudiants internacionals, per
damunt de la mitjana dels sistemes universi-
taris europeus. Les dades demostren que no
hi ha cap limitació ni impediment a la mo-
bilitat internacional pel que fa a la llengua;
ben al contrari el multilingüisme de la regió
Vives esdevé un avantatge i un
atractiu addicional.
Finalment, podem dir que els territoris de
parla catalana continuen la seva tendència
de creixement. A l'espera de les dades defi-
nitives, les universitats de la Xarxa acolliran
en aquest curs 2011-2012 més de 10.000
estudiants becats per aquest programa eu-
ropeu.
--
47
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
www.e-buc.com