background image
Tot i que és evident que no es renuncia
a descobrir l'origen de la malaltia i poder
curar-la, els treballs han gravitat cap a
tres objectius fonamentals: prevenció, di-
agnosi precoç i atenuació del desenvolu-
pament. La gran quantitat de preguntes i
les dades epidèmiques de la malaltia fan
que els treballs sobre l'Alzheimer siguen
cada vegada més nombrosos. segons la
base de dades PubMed, el 2010 es van
difondre 523 articles científics. Les prin-
cipals línies d'investigació es basen a en-
tendre com es desencadena el procés de
la malaltia, a impedir que la malaltia es
desenvolupe o, en cas que ho faça, a
detectar-la a temps. Els treballs que es-
tudien la prevenció tracten de vincular
el desenvolupament de la malaltia amb
certs hàbits o consums o amb qüestions
relacionades amb el metabolisme o la pre-
sència d'altres malalties. Les universitats
de la Xarxa Vives són protagonistes en la
investigació sobre la malaltia d'Alzheimer.
vida sana
Un dels camps principals és la dieta, on
podem distingir entre l'estudi dels beneficis
de substàncies presents en els aliments i
les possibilitats dels aliments funcionals,
que són els que incorporen substàncies
beneficioses per a la salut. Per exemple,
un dels grups d'investigació de la Univer-
sitat Autònoma de barcelona (UAb) va
comprovar que una dieta rica en polife-
nols, presents en el te, el raïm, l'oli d'oliva
o les nous i àcids grassos poliinsaturats,
peix blau, panís o carabassa, augmenta la
producció de noves neurones. El treball va
mostrar que la neurogènesi, formació de
neurones noves, és possible fins i tot en
casos on existeix procés degeneratiu però,
atenuant l'eufòria habitual que sol envoltar
aquest tipus de notícies, les conclusions
parlen de retardar l'aparició de la malaltia,
no d'evitar-la o aturar-la.
La Universitat de Lleida (UdL) està present
en diversos projectes per a desenvolupar
substàncies actives per a la salut. El grup
Nutren té una línia de recerca per a estudiar
l'estrès oxidatiu cel·lular, un procés de dese-
quilibri intern que se suposa que té un paper
important en la malaltia. Un altre grup de la
universitat va treballar durant anys amb la
UAb i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per
a desenvolupar aliments funcionals, a partir
de substàncies presents en la fruita. La línia
de recerca sobre antioxidants d'origen no
farmacològic es manté oberta a l'Institut de
Neurociències de la UAb.
brainfoodhealth fou un projecte on la Univer-
sitat Politècnica de València (UPV) i la de les
Illes balears (UIb) col·laboraren amb altres
universitats de Finlàndia, Alemanya i el Regne
Unit i Indulleida, una empresa lleidatana de
tractament d'aliments. L'empresa ha donat
continuïtat al treball en col·laboració amb el
departament de tecnologia dels aliments de la
UdL. Per la seua banda, la Universitat d'Ala-
cant (UA) i la de les Illes balears (UIb) estan
estudiant un dels principals ingredients de l'oli
d'oliva, l'àcid oleic, que presenta nombroses
propietats de tipus preventiu.
Una altra rutina de vida saludable és l'es-
port. L'Institut d'Investigacions biomèdiques
de la UAb va presentar un estudi realitzat
amb les universitats de Califòrnia i Pablo
de Olavide de sevilla, en què es demostra-
ven els efectes neuroprotectors de l'exercici
físic. L'estudi va constatar que l'exercici té
un efecte beneficiós sobre l'activitat de l'es-
corça i protegeix tant les neurones com la
comunicació entre elles. El grup de salut
Pública de la Universitat de València (UV),
en col·laboració amb la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), cerquen relacionar el tabac i
l'alcohol amb el risc de desenvolupar la ma-
laltia.
avançar-se al deteriorament
Atès que es tracta d'una malaltia per a la
qual no hi ha cura, només tractaments
pal·liatius, la diagnosi precoç és un ins-
trument fonamental. Normalment, quan
la malaltia ofereix els primers símptomes,
ja porta molts anys deteriorant el cervell,
fet que redueix molt l'eficàcia de qualse-
vol tipus de fàrmac.
Les proves més esteses són les que ava-
luen el deteriorament cognitiu mitjançant
tests o els que mesuren l'activitat cerebral
a través de ressonàncies magnètiques.
Existeixen línies d'investigació per a mi-
llorar ambdues. En el primer cas, un grup
de la Universitat de barcelona (Ub) va
concloure que no sempre les pèrdues de
memòria són el primer símptoma, sobre-
tot en els casos de persones més joves.
segons el seu estudi, un terç de les per-
sones amb Alzheimer primerenc, abans
dels 60 anys, va mostrar símptomes atí-
pics, com ara alteracions conductuals, de
llenguatge, visuals o problemes en la vida
quotidiana. D'aquests, més de la meitat
foren diagnosticats incorrectament. Per a
millorar l'eficàcia de les ressonàncies, el
grup d'Informàtica biomèdica de la UPV
va desenvolupar el 2010 un nou progra-
mari per conèixer l'estat i l'evolució del
teixit cerebral afectat per qualsevol pa-
tologia neurològica. El sistema mesura el
volum de les diferents parts del cervell a
Donació de teixits neuronals
Un punt central de la investigació passa per l'examen del cervell humà, com va fer Alois
Alzheimer fa 110 anys. Les proves amb animals o els seguiments a persones amb tras-
torn cognitiu lleu tenen les seues limitacions. Els bancs de teixits neurològics cobreixen
aquesta funció i les donacions, menys conegudes que les d'òrgans, són molt importants.
Els serveis cientificotècnics de la Ub són els responsables del banc de Teixits Neurolò-
gics de Catalunya, que es troba situat a l'Hospital Clínic de barcelona. El banc està obert
a les donacions de persones amb o sense malalties neurològiques o psiquiàtriques i el
seu fons de teixits està a disposició dels investigadors.
--
44
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s