background image
--
36
Anne-Lise blanc (ed.)
Delteil en détail
Els textos que es recullen en aquest
llibre dibuixen el perfil literari i
sensible de Joseph Delteil. Aquesta
obra s'interessa tant per les fonts
d'inspiració com per la inventiva
d'un autor atrevit que li agradava
barrejar els gèneres igual que mostra
la fecunditat d'una obra encara
desconeguda.
Perpinyà: Presses universitaires de Perpignan,
2011 ·192 pàg. · 14 x 20,5 cm · rústica · isbn
978-2-35412-135-8 · 18
Denise Desautels
tomba de lou
traducció d'antoni clapés
Antoni Clapés trasllada al català
aquest llarg poema en prosa sobre
la pèrdua, el dolor i el dol. Després
de la llarga malaltia de Lou, l'amiga
de l'ànima ­potser l'alter ego de
Denise Desautels­, la consciència
de la desaparició infligeix en la poeta
un sofriment a frec de l'indicible.
Desautels és una de les veus més
destacades de la poesia quebequesa
contemporània.
vic: eumo editorial sa (universitat de vic):
cafè central, 2011 · 100 pàg. · 14 x 21 cm ·
rústica · isbn 978-84-9766-401-1 · 18
Jordi Mas López (cur.)
la tanka catalana
Els estudis que figuren en aquest
volum abasten tres grans camps. El
primer comprèn estudis sobre l'ús
que de la forma japonesa importada
han fet els poetes catalans; el segon
camp aplega estudis sobre diversos
aspectes d'aquest corpus poètic;
finalment, el tercer posa en relleu la
importància que la tanka ribiana té
encara en la nostra literatura.
sant coloma de Queralt: Publicacions urv:
Obrador edèndum, 2011 · 210 pàg. · 16 x 21
cm · rústica · isbn 978-84-8424-184-3 · 19
salvador Climent, Jaume Mateu
Fontanals (coord.)
Gramàtica i cognició
una aproximació cognitiva a l'anàlisi
lingüística
Aquesta obra és una introducció a
l'estudi de les eines i els conceptes
fonamentals de l'anàlisi lingüística.
Cadascun dels seus capítols,
a excepció del primer, és una
introducció a una de les disciplines
considerades més bàsiques de la
teoria lingüística: la semàntica, la
sintaxi, la morfologia i la fonètica i la
fonologia.
barcelona: editorial uOc, sl, 2011 ·
250 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-9788-906-3 · 25
Verónica Zumárraga
el jornalero de la pluma
los artículos de azorín en la Prensa
Aquest llibre ofereix una mostra
interessant de la col·laboració d'Azorín
en el diari argentí La Prensa. A
més a més, l'estudi i la selecció de
diversos textos azorinians (descriptius,
polèmics o erudits), molts d'ells
desconeguts per al lector dels nostres
dies, permeten descobrir un diàleg
enriquidor entre les literatures de les
dues vores.
alacant: Publicacions de la universitat
d'alacant, 2011 · 274 pàg. · 17 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-9717-151-9 · 20
José Montero Reguera
cervantismos de ayer y de hoy
capítulos de historia cultural hispánica
Aquest llibre recull aspectes,
vessants, detalls, anàlisis i panorames
de conjunt que tenen com a fil
conductor el cervantisme. Els seus
capítols recorren els quatre segles
transcorreguts des de l'autor del
Persiles fins a quasi els nostres dies,
examinant els diferents moments
de l'assetjament crític a «tota» obra
cervantina i no exclusivament al
Quixot.
alacant: Publicacions de la universitat
d'alacant, 2011 · 336 pàg. · 17 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-9717-150-2 · 20
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
John London
contextos de Joan brossa
l'acció, la imatge i la paraula
Qui és Joan brossa? L'inventor
d'objectes absurds i divertits? El poeta
de versos tan banals que no semblen
versos? El dramaturg que escrivia
peces antiteatrals? O aquell petit
home que no s'estava de comentar
cada fenomen social? El llibre no
és només una anàlisi original d'un
escriptor mal entès, sinó també una
reconsideració dels corrents estètics
del segle XX.
barcelona: Publicacions i edicions de la
universitat de barcelona, 2010 · 244 pàg. · 17
x 24 cm · rústica · isbn 978-84-475-3428-9
· 27
Carlos Ramos
construyendo la modernidad
escritura y arquitectura en el Madrid
moderno (1918-1937)
L'autor explora els contactes entre
arquitectura i escriptura en les dues
dècades que van precedir la Guerra
Civil. En aquell moment, l'arquitectura
representa la materialització predilecta
de les idees de la modernitat estètica,
i atreu creadors de diversos àmbits.
Entre d'altres, s'analitza la construcció
de la Gran Via de Madrid i figures
com Vicente Huidobro.
lleida: edicions de la universitat de lleida,
2011 · 248 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8409-377-0 · 24
--
37
L
ING
üí
STICA
,
LITERA
TURA
,
FILOLOGIA