background image
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
36
Joan Verdegal
la pràctica de la traducció
francès-català
Aquest llibre va destinat als estudiants
d'aquesta combinació lingüística, però
també al professorat, amb el propòsit
de sistematitzar els condicionants que
intervenen en la traducció. Les seues
pautes conductores són la reflexió
traductològica, la pràctica traductora,
l'experiència docent, la metodologia
didàctica i la realitat cultural de les
llengües implicades.
vic: eumo editorial sa (universitat de vic):
universitat autònoma de barcelona: universitat
Jaume i: universitat Pompeu Fabra, 2011 ·
320 pàg. · 16,5 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-9766-403-5 · 28
Cristina badosa, Domènec bernardó (ed.)
aïnes noves 3
estudis literaris (nord)catalans
En aquest volum trobem dos
reculls, un de treballs sobre la
literatura medieval i contemporània
nordcatalana i un d'estudis
documentals i bibliogràfics
(bibliografia crítica 1980-2008).
Perpinyà: Presses universitaires de Perpignan,
2010 · 152 pàg. · 21 x 21 cm · rústica ·
isbn 978-2-35412-053-5 · 10 · català,
francès
Diversos autors
udG llengua. Guia lingüística i
d'estil
En aquest exhaustiu llibre d'estil
podem trobar recomanacions
genèriques i tota mena d'indicacions
pràctiques (amb l'adequada base
teòrica) que ens permet adquirir
indicadors comuns sobre puntuació,
abreviacions, tipus de lletres,
utilització de majúscules... en
definitiva, sobre els detalls lingüístics
que conformen el discurs i el doten
de solidesa i cohesió.
Girona: universitat de Girona, 2011 · 106 pàg.
· 21 x 30 cm · rústica · isbn 978-84-8458-
346-2 · 10
Pierre boulle
el planeta dels simis
Amb milions d'exemplars venuts en tot
el món, reeditat ininterrompudament
i adaptat al cinema, El planeta dels
simis
, l'obra mundialment coneguda
de Pierre boulle, és un dels grans
clàssics de la ciència-ficció i de la
novel·la d'aventures. Aquesta versió,
traduïda per Juli Avinent, inclou un
text introductori d'Alberto Giráldez
sobre l'experimentació amb animals.
valència: Publicacions de la universitat de
valència, 2011 · 250 pàg. · 13 x 20 cm · rústica
· isbn 978-84-370-8021-5 · 15
Albert Hauf
temes mallorquins
Els treballs reunits en aquest volum
tracten sobre literatura medieval
i literatura tradicional. Hi trobem
assaigs aprofundits sobre escriptors
com Ramon Llull, Anselm Turmeda,
Guillem de Torroella i Joan Eiximeno,
per un costat, i, per un altre, sobre
temes de la literatura popular com el
teatre d'origen medieval, el cançoner
o les rondalles mallorquines.
Palma: edicions uib, 2011 · 455 pàg. · 13 x 19
cm · rústica · isbn 978-84-8384-161-7 · 21

LINGüíSTICA, LITERATURA, FILOLOGIA
Francesca Latorre sánchez, Ramon
bassa i Martín (coord.)
XXiii Jornada d'antroponímia
i toponímia (2010)
v seminari de Metodologia en
toponímia i normalització lingüística
El llibre presenta les característiques
i les noves incorporacions al
Nomenclàtor oficial de toponímia
major de Catalunya, on trobem
articles que estudien fenòmens
de l'antroponímia des d'un caire
filologicohistòric, estudis de toponímia
des d'un enfocament històric i
comunicacions caracteritzades pel
tractament de la toponímia des d'una
òptica geogràfica.
Palma: edicions uib, 2011 · 281 pàg. · 17 x 24
cm · rústica · isbn 978-84-8384-175-4 · 12
Mercedes sanz, Joan Verdegal (ed.)
construcción de identidades
y cultura del debate en los
estudios en lengua francesa
L'obra suscita debats afavoridors de
la construcció d'una identitat basada
en la intercomprensió dels pobles, de
les societats o de les tradicions, en
el qual no s'han escatimat esforços
per compaginar els estudis lingüístics
i traductològics, les investigacions
literàries i narratològiques,
els aspectes pedagògics de
l'ensenyament, o les anàlisis
culturalistes.
castelló de la Plana: universitat Jaume i. servei
de comunicació i Publicacions, 2011 · 789 pàg.
· 15 x 21 cm · llibre electrònic ·
isbn 978-84-8021-787-3 · 30 · Memòria usb