background image
Postres per a celíacs
DeS DeL CAMPUS
Investigadors de la Universitat Politècnica
de València elaboren noves postres de res-
taurant aptes per a celíacs i diabètics, en-
tre d'altres, creps amb farina de tef o gelats
de fruites.
Creps amb farina de tef amb un alt contin-
gut proteic, coulant de xocolata amb una
barreja de farina d'arròs i dacsa, gelats de
fruites aptes per a diabètics i bescuits amb
mill, quinoa o dacsa torrada. Aquests plats
són el resultat d'un projecte d'investigació
desenvolupat pel Grup CUINA de la Uni-
versitat Politècnica de València.
Coordinat per Purificación García segovia,
l'objectiu del treball ha sigut l'elaboració de
postres de restaurant dissenyades per a per-
sones afectades per alguna mena d'al·lèrgia,
intolerància o diabetis. Els investigadors han
tingut el suport de diversos restaurants de la
Comunitat Valenciana i d'empreses que van
oferir les matèries primeres per al desenvolu-
pament d'aquests plats.
Com a substituts de les farines amb gluten,
s'han emprat cereals i pseudocereals, en
concret el mill, la melca, la dacsa torrada, el
tef i la quinoa. «A més de no aportar gluten,
contenen fins a un 20% més de proteïnes
i un 30% més de vitamina E que la farina
de blat convencional i aporten uns sabors
i unes característiques organolèptiques to-
talment nous», destaca Purificación García.
En el cas del sucre, han utilitzat com a
substituts un xarop comercial derivat del
sucre de fruites amb el qual han elaborat
gelats, i tagatosa en el cas dels bescuits
i els productes de brioixeria per a restau-
rant. Per a l'aportació de fibra han emprat
un producte ja comercialitzat també amb
un alt contingut en fibra soluble i una
t
o-
lerància digestiva excel·lent.
Aquest projecte ha sigut cofinançat amb
fons FEDER de la Unió Europea, a través
de la Conselleria de Turisme.
Després dels bons resultats que s'hi han
obtingut, el Grup CUINA de la UPV conti-
nua investigant, en col·laboració amb em-
preses i restaurants de la Comunitat Valen-
ciana, amb l'objectiu d'elaborar plats nous
que puguen afegir-se als menús.
e
Jaume Duran Castells (coord.)
la ficció cinematogràfica, avui
La ficció ha estat, i segueix sent,
l'element bàsic del qual es nodreixen
la majoria de les produccions
cinematogràfiques. Ara bé, aquest
sector ha experimentat grans canvis
en els darrers anys i sembla necessari
atendre'ls des d'una perspectiva
teòrica, epistemològica i professional.
barcelona: Publicacions i edicions de la
universitat de barcelona, 2011 · 146 pàg. · 17
x 24 cm · rústica · isbn 978-84-475-3510-1
· 22
Carme Pinós, Carlos Ferrater (dir.)
taller vertical 08-09
A principi de curs els alumnes de
2n a 5è de l'EsARQ es barregen
per realitzar un exercici proposat.
Durant una setmana l'Escola es
transforma en un laboratori de
recerca de la professió, de la mà de
grans arquitectes. El llibre recull la
informació dels tallers dirigits per
Carme Pinós, Carles Ferrater, Emilio
Tuñón i Luís Moreno Mansilla.
barcelona: universitat internacional de
catalunya (uic), 2011 · 110 pàg. · 17 x 24 cm
· rústica · isbn 978-84-938493-1-3 · 12 ·
anglès, espanyol
Maria Pia Fontana, bet Capdeferro
Pla (ed.)
Passatge a amsterdam
Aquestes pàgines proposen
aproximar-nos a la trama
d'Amsterdam, ciutat amb una tradició
urbanística extraordinàriament
arrelada i contínua, considerada
per a molts estudiosos un dels
enclavaments imprescindibles per
entendre l'estructura ideològica de
l'Urbanisme Modern, i que és pol
actiu d'investigacions territorials,
urbanes i arquitectòniques de primer
ordre.
Girona: universitat de Girona: Documenta
universitaria, 2011 · 154 pàg. · 21 x 26 cm ·
rústica · isbn 978-84-8458-332-5 · 39
Jan Verwoert et alii
en torno a la investigación
artística
Pensar y enseñar arte: entre la
práctica y la especulación teórica
Durant la darrera dècada s'ha
anat consolidant l'ús del concepte
d'«investigació artística» per a referir-
se no només a la naturalesa del
procés artístic, sinó també a una nova
disciplina entre la pràctica artística
i l'especulació teòrica. A quin tipus,
però, d'investigació ens referim quan
parlem d'«investigació artística»?
bellaterra (barcelona): servei de Publicacions
de la universitat autònoma de barcelona, 2011
· 102 pàg. · 13 x 19,5 cm · rústica ·
isbn 978-84-490-2670-6 · 15
ART
, b
ELLES

ARTS
,
ESPORTS
www.e-buc.com
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
34