background image
disposa de la gestió de la biblioteca personal i
que millora notablement les seves prestacions
versió rere versió.
bookworm és un servei web que ens permet
pujar els nostres propis llibres EPUb (sense
DRM) i llegir-los des de la web, en el núvol, de
franc. També permet generar una versió per
poder ser llegida des de dispositius mòbils, una
gestió de la biblioteca personal i un `punt de lli-
bre'. Per a utilitzar aquest servei només hem de
crear un compte i allotjar-hi els nostres arxius.
Tant una opció com l'altra, però, encara tenen
un "look web", és a dir, un aspecte poc atractiu.
les aplicacions d'escriptori, les aplicacions
natives i les aplicacions d'internet enriquides.
A fi de millorar l'experiència lectora han apa-
regut nombroses aplicacions de lectura. La
característica general d'aquest grup és que,
poc o molt, per a poder llegir els documents
cal la instal·lació de complements o de pro-
grames fets a mida.
En les aplicacions d'escriptori i natives, el pro-
gramari de lectura s'instal·la en el dispositiu
de l'usuari. Atès que dominen el programari
de l'aparell, poden emprar i optimitzar les
prestacions del programari. L'experiència lec-
tora pot arribar a un màxim molt òptim', des
de la personalització a la interactivitat, anima-
cions enriquides, etc. A l'extrem, un llibre pot
esdevenir una aplicació de dalt a baix.
Les aplicacions enriquides funcionen des del
navegador però, a més, requereixen la instal-
lació d'un programari o de complements en
l'ordinador per a poder utilitzar-se. General-
ment es necessiten frameworks. Normalment
aquestes aplicacions donen tantes prestaci-
ons com les dels programaris d'escriptori.
Dins d'aquest grup es troben aplicacions
altament sofisticades, com ara des de les
desenvolupades per a plataformes digitals
d'ensenyament a d'altres de més senzilles
dedicades només a la lectura de text.
Hi ha aplicacions que només llegeixen llibres
del propi dispositiu, com l'ibooks d'Apple, el
reader del Kindle d'Amazon o el de Kobo. En
aquest cas, la diferència entre els diferents pro-
gramaris, respecte a internet, rau en l'ús que
fan de la xarxa. En uns casos, només l'utilitzen
per a comprar els llibres i descarregar-los a
l'aparell. En altres casos l'utilitzen per a gestio-
nar les notes i el punt del llibre de l'usuari i que
aquestes siguin accessibles des de les diferents
aplicacions que l'usuari té instal·lades en els di-
versos dispositius, com ara ordinador, mòbil i
tauleta. Aquestes notes romanen en el `núvol'
propi de cada usuari. En altres casos, internet
és emprat per a compartir les notes i altres ex-
periències amb altres usuaris: Ibis, Kobe, etc.
si bé poden existir aplicacions multiplataforma
(basats, per exemple en Adobe Air), la majoria
de programaris d'aquest grup han de ser de-
senvolupats per a cada tipus diferent de plata-
forma (Windows, iOs, Android, MacOs, Linux,
etc) i, fins i tot, per a cada tipus de dispositiu
(per a optimitzar-lo al màxim). Apple podria
ser un exemple paradigmàtic d'empresa que
malda perquè es desenvolupin aplicacions ex-
clusives en el seu entorn `propietari'. El cost
de desenvolupar diverses vegades la mateixa
aplicació per a cadascuna de les plataformes
només està a l'abast de grans companyies, so-
bretot si cal actualitzar-les periòdicament.
les aplicacions web
Les aplicacions web. si bé la frontera entre
les aplicacions del grup anterior i aquest són
díscoles, les aplicacions web no s'instal·len
ni executen en l'ordinador, sinó a través d'un
navegador. Les noves aplicacions web estan
traslladant el model de desenvolupament
centrat en el marc del servidor d'aplicacions
propietàries a un model centrat en la banda
del client que treballa fluidament amb serveis
en el núvol. Element clau del canvi de para-
digma, entre altres avantatges d'aquest sis-
tema trobem: estalvi de temps i de recursos
en el desenvolupament, no ocupa espai en el
disc dur, multiplataforma i actualitzacions im-
mediates arreu, a més de permetre compartir
recursos en el núvol amb altres usuaris, guar-
dar notes, etc. És a dir, podem gaudir d'un
sol desenvolupament que serveixi per a totes
les plataformes i dispositius. A més, des del
punt de vista comercial i de màrqueting, ens
trobem que podem estalviar-nos les comissi-
ons de les botigues d'aplicacions i que podem
mantenir una comunicació directa entre pro-
veïdor de la informació i usuari. Aquest nou
plantejament
continua tenint l'inconvenient
que les funcionalitats encara no són tant po-
tents com les aplicacions d'escriptori, però
cada vegada més les diferències són me-
nors: la implantació de l'html5 (que encara
no és un estàndard oficial) està menant al
sorgiment de noves aplicacions web molt in-
teressants per als lectors i per als mitjans de
comunicació i editors. Tot just estem a l'inici.
A més, l'html5 permet guardar els llibres di-
gitals a la caixé de l'aparell de lectura, amb la
qual cosa, si es talla la connexió a internet, es
pot continuar llegint.
Com a cloenda de l'article i a tall d'exemple,
volem esmentar i compartir una nova proposta
digital en les aplicacions web. beat acaba de
presentar el llibre digital, en obert, Manual de
llengua per visibilitzar la presència femenina,
de la filòloga Eulàlia Lledó. Desenvolupat amb
estàndards web (html5, css3 i javascript) el lli-
bre té una estructura gràfica en columnes i in-
corpora imatges i vídeos, es pot consultar des
de qualsevol navegador web modern i s'adapta
dinàmicament a qualsevol tipus de pantalla i a
qualsevol dispositiu: ordinador, mòbil, tauleta,
etc. El projecte s'anirà enriquint progressiva-
ment amb noves propostes digitals.
Per Josep M. vinyes
editor de beat.cat i de l'enciclopèdia.cat
--
33
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s