background image
Els navegadors web i la lectura
LA CRòNICA
Entenem per lectura en el núvol aquella que
es produeix sense la necessitat de descarre-
gar els documents a l'ordinador o al disposi-
tiu de lectura. La lectura en el núvol segueix
la tendència d'internet de posar-ho tot en
el núvol, des d'objectes digitals, com ara lli-
bres o cançons, fins al mateix programari que
permet la consulta i gestió de la informació.
Una mostra de la creixent importància és la
recent aparició dels primers ordinadors (Ch-
romebook) basats en l'ús exclusiu d'aplica-
cions web i on els arxius també s'emmagatze-
men a internet i no pas a l'ordinador de l'usuari.
Pel que fa pròpiament a la lectura, el navegador
i les aplicacions web també són importants. En
la lectura en el núvol és important que el consu-
midor trobi tot el catàleg en els diferents canals
d'internet i que aquests garanteixin la lectura en
qualsevol moment, des de qualsevol lloc i per
a qualsevol dispositiu i, fins i tot, sense conne-
xió permanent a internet. A més, la lectura per
internet permet compartir les nostres opinions
amb els autors o amb altres usuaris mitjançant
les xarxes socials.
La lectura en el núvol pot comportar models
de negoci que, en el fons, no són tan inno-
vadors (que no vol dir que no siguin disrup-
tius respecte de la indústria cultural actual):
accés lliure, subscripció, pagament per exem-
plar, tarifa plana, etc. Per a accedir als fitxers
utilitza el sistema d'identificació per contra-
senya, amb la qual cosa no calen sistemes
de protecció dels fitxers (DRM), sistemes que
són enutjosos a l'hora de comprar. El venedor
o distribuïdor de la informació pot fer un `se-
guiment' directe de la lectura digital i saber
hàbits de lectura i tendències del mercat.
A continuació esmentem diverses maneres
com la tecnologia s'ha apropat a la lectura
digital en el núvol.
lectura de pàgines web
En termes generals, i simplificant força, els
navegadors d'internet consisteixen en una in-
terfície d'usuari universal que s'encarrega de
sol·licitar pàgines codificades en html i de repre-
sentar-les correctament com a pàgines web. En
principi, les pàgines web són estàtiques i tenen
com a característica destacada la de permetre
la navegació mitjançant hiperenllaços.
Com és la lectura través dels navegadors?
La lectura de les pàgines web a partir dels
navegadors està condicionada pel mateix na-
vegador, per la grandària de la informació i
pel tipus i disseny d'aquesta. Alhora, aquests
elements estan condicionats per la `infinitat'
de mides diferents de les pantalles [i, evident-
ment, del dispositiu de lectura]. Atès que la
majoria de pàgines web tenen una informació
que ultrapassa la mida d'una sola pantalla,
cal recórrer a la barra de desplaçament lateral
i a l'ús del cursor per anar amunt i avall del
document. A fi d'anar d'una pàgina a l'altra
del llibre o revista i continuar amb la lectura
hi ha un sumari que porta a un altre capítol o
secció del document. Evidentment, en aquest
text s'hi poden incorporar textos, fotografies,
sons, hiperenllaços, etc., que permeten enri-
quir la consulta o bé saltar a altres parts del
llibre o a altres documents externs que estan
distribuïts per internet.
El disseny de la pàgina pot ser fluid ­és a dir,
que el text s'adapta a la mida de la pantalla­,
o bé pot ser fix. En el primer cas tenim un
problema: el disseny de la pàgina resulta poc
atractiu (perjudicat, a més, per la prolifera-
ció de botons i pestanyes dels navegadors,
llevat que no activem la funció de pantalla
completa); en el segon cas tenim un altre
problema: un disseny optimitzat per una di-
mensió determinada pot arribar a perdre
bona part del seu potencial en pantalles de
mides més grans o, sobretot, més petites.
Gràcies a internet, les limitacions físiques del
paper queden superades amb escreix pels
nous avantatges. Ara bé, internet és ideal
per a consultes esporàdiques, per a navegar,
estar al dia de notícies, etc, però la lectura a
partir de l'ordinador no ha acabat de reeixir
(fins ara, com més endavant expliquem). A
més del fet que l'ordinador es percep com un
estri de treball, l'anomenat `look web" (apa-
rença web) és poc atractiu i adequat per a
una lectura seqüencial i en profunditat.
la lectura de PDF
Els fitxers PDF mantenen la composició grà-
fica i el disseny del document creat. General-
ment aquests fitxers provenen de documents
que prèviament han estat impresos en paper.
Les seves prestacions gràfiques són excel-
lents, però pateixen del fet que no s'adap-
ten a les pantalles dels diferents dispositius
de consulta. Per a poder-los llegir sovint cal
ampliar-los, fins i tot més enllà de la mida
de la pantalla del dispositiu, per la qual cosa
cal emprar les barres de desplaçament dels
navegadors per a poder-los visualitzar ade-
quadament. Cal notar, a més, que fins fa no
gaires anys, la lectura de documents PDF no-
més es podia fer si aquests es descarregaven
i es llegien des de l'ordinador. Actualment
ja es poden llegir des del mateix navegador.
També és important observar que els disposi-
tius petits són els que més dificultats tenen a
l'hora de veure PDF. Fins i tot els aparells de
tinta electrònica actuals, que tot i que dispo-
sin d'una pantalla relativament gran són poc
gratificants a l'hora de mostrar PDF, atès el
refrescament lent de la pantalla: lentitud de
fer zooms i desplaçaments de text.
la lectura de ePub
Amb l'aparició del format EPUb han sorgit
propostes que permeten llegir EPUb des dels
mateixos navegadors. N'esmentem dues, una
amb fitxers descarregats al mateix ordinador i
una altra en lectura al núvol:
EPUbReader és un complement del nave-
gador Firefox que permet llegir EPUb (sense
DRM) que estan en l'ordinador de l'usuari.
El mateix programa, però, permet localitzar
EPUb distribuïts per internet i descarregar-
los amb molta facilitat. Val a dir que també
La lectura per internet de llibres, revistes i altres documents digitals ha estat, fins ara, una
lectura de consulta. arran de la creixent importància del `núvol' a internet, el navegador
web és, cada vegada més, un element essencial.
--
32
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s