background image
--
30
--
31
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
LA LECTURA DE...
Francesc Daumal
el teatro Principal de valència.
acústica y arquitectura escénica
Arturo barba sevillano, Alicia Giménez Pérez
L'obra ens ofereix els
valors dels paràmetres
acústics més importants
d'acord amb la ciència
acústica d'ara, tant els
paràmetres objectius
con els subjectius.
Creieu que té sentit fer un lloc escènic sense
pensar en la seva acústica?, o que té sentit fer
uns grans plantejaments teòrics de l'acústica que
no es puguin materialitzar en l'arquitectura? És
evident que la resposta a ambdues qüestions és la
mateixa: no es pot fer l'un sense l'altre.
I a l'hora d'escriure-ho? Trobem textos dedicats a
l'Òpera de Milà, al Gran Teatre del Liceu o al Teatre
Colón de buenos Aires, que reuneixin aquests dos
camps alhora?
Aquí sí que hi ha un gran buit, perquè o són llibres
d'acústica, o bé ho són d'arquitectura o d'història
de l'art.
No acostumem a trobar-nos llibres sobre llocs
escènics, com aquest, que reuneixin alhora el fet
arquitectònic amb l'acústic. Física i enginyeria
unides íntimament amb l'arquitectura? Això és real-
ment un fet insòlit! Aquest és el seu primer valor
fonamental; és un llibre d'Arquitectura Acústica, i
n'hi ha ben pocs que alhora reuneixin els dos te-
mes vinculant-los tant profundament. El títol ja ens
suggereix que el contingut pot ser prou ambiciós
en ambdós camps, i llegint-lo no ens decep.
Tot i així, a l'efecte de clarificar continguts, cal
advertir que els autors han escollit fer una clara
separació entre les dues parts que el composen, i
per aquest motiu, també caldrà parlar de cadascu-
na d'elles de forma separada.
La primera part del llibre és esplèndida per als
estudiosos de l'arquitectura. Està dedicada a la
recerca urbanístico-arquitectònica d'aquest Teatre
Principal de València, que és un dels més antics
d'Espanya. Abasta des de la seva implantació en el
lloc, passa per l'estudi de la tipologia de teatre a la
italiana, i acaba amb el fet arquitectònic específic
d'aquesta sala. De segur que el rigorós estudi que
ha realitzat el meu company arquitecte Arturo bar-
ba sevillano us entusiasmarà, perquè ha fet la part
històrica de l'evolució de l'edifici teatral mitjançant
un rigorós rastreig documental als arxius de la
ciutat de València, que li ha permès treure a la llum
una gran quantitat de documentació gràfica inèdita
i molt il·lustrativa de la història d'aquest Teatre
Principal, que, tot cal dir-ho, és un dels exemples
paradigmàtics dels teatres a la italiana.
Espero que l'autor faci servir part d'aquest estudi
per a la seva tesi doctoral. L'animo a continuar amb
aquestes recerques tan profitoses de l'arquitectura
escènica, de la qual encara ens manca conèixer
molt pel que fa als seus orígens i al procés cons-
tructiu.
La segona part és Acústica amb A majúscula. Es
nota la gran tasca que ha desenvolupat la Dra. en-
ginyera Alicia Giménez Pérez, que des de sempre
ha dedicat tota la seva activitat de recerca a l'estudi
del perquè els teatres i auditoris sonen de determi-
nada manera.
Estic segur que el treball que va fer pel Ministeri li va
permetre accedir i estudiar aquest edifici. Per això
pot ara plantejar un estudi complert i actualitzat del
seu comportament acústic. Ens ofereix els valors
dels paràmetres acústics més importants d'acord
amb la ciència acústica d'ara, tant els paràmetres
objectius con els subjectius. Crec que no es deixa
res, perquè ho fa basant-se en mesures acústiques
realitzades in situ, en models virtuals de simulació
acústica d'última generació (CATT-Acoustic ­v 8.0) i
en estudis geomètrics de la seva planimetria.
Entre tots dos, han trobat tot un conjunt de secrets
acústics pel que fa als elements que formen
aquest teatre, com ara l'ona de la barana de les
llotges que permet la difusió sonora, tant o més im-
portant que la reverberació en aquesta tipologia de
sales, els ressonadors del fossar d'orquestra, etc.
Aquest llibre neix gràcies a l'esforç conjunt del
Ministeri de Ciència i Innovació, de Teatres de la
Generalitat Valenciana i del Vicerectorat de Cultura
de la Universitat Politècnica de València, i puc
afirmar que suposa una compromesa aposta per la
divulgació i la posada en valor del patrimoni arqui-
tectònic valencià i de la història local, fent un just
homenatge al més important dels edificis teatrals
de València i a un dels més antics d'Espanya.
Catedràtic de Condicionament i serveis
Universitat Politècnica de Catalunya
valència: universitat Politècnica de valència, 2011 · 272
pàg. · 24 x 30 cm · rústica · isbn 978-84-8363-650-3 ·
28