background image
Cap a un nou
model universitari
C
om es coordinen les competències legislatives entre l'Estat, les comunitats autònomes i les
universitats? I les polítiques concretes entorn a la docència, la recerca i la transferència del
coneixement? Disposem d'un model de funcionament preparat per a respondre àgilment a
les necessitats d'una societat canviant? Tenen les universitats el paper que els pertoca en el sistema
de ciència i tecnologia? Com es relacionen l'autonomia universitària i la necessitat de retre comptes?
Aquestes i altres preguntes es van plantejar, ara fa 10 anys, al VI Debat Universitari de la Xarxa
Vives, que la Universitat Jaume I va acollir al mes de febrer de 2001. El diàleg va tenir lloc en
mig del procés d'elaboració de la Llei Orgànica d'Universitats, que va ser objecte de reforma l'any
2007. No obstant el pas del temps i dels canvis legals, moltes de les qüestions que llavors es
plantejaven continuen obertes com a part de la reflexió compartida per la comunitat universitària.
Una dècada després d'aquell debat, que va comptar amb la participació d'autoritats d'alt nivell
estatal i autonòmic, així com dels rectors de les universitats de la Xarxa, les respostes ens urgeixen
més. Tota la societat travessa un moment decisiu i les universitats hem d'estar a l'alçada dels nous
reptes. Però a més -i alhora- hem de demostrar la nostra capacitat de respondre amb una visió a
llarg termini, que ens permeta ser més forts en el nou context que s'obrirà després d'aquesta crisi.
Avui som conscients, potser més que mai, que la governança és un dels punts febles del nos-
tre esquema de funcionament. En moltes ocasions ens manquen instruments efectius per a
traslladar les decisions estratègiques a la realitat de cada facultat, de cada departament. Per a
conèixer el grau d'èxit de les estratègies que ens marquem, necessitarem fer-les efectives i do-
tar d'un nou sentit la nostra autonomia universitària i alliberar-nos de les limitacions i rigideses
que avui ens impedeixen avançar.
Els indicadors actuals mostren que les universitats de la regió Vives treballem amb excel·lència
en la triple missió que la societat ens ha confiat, en relació amb el nostre entorn. Tanmateix,
si no som impulsors del canvi, serem arrossegats per ell. Per a impulsar-lo, tots els actors
d'aquest procés ens hem de fer les preguntes decisives, ser sincers en les respostes i, a conti-
nuació, actuar en conseqüència.
vicent climent Jordà
President de la Xarxa Vives d'Universitats
Rector de la Universitat Jaume I
EDITORIAL
SUMARI
04
EL REPORTATGE
L'esport
creix
a la universitat
08
NOVETATS EDITORIALS
09
GENERALITATS
09
FILOSOFIA
10
RELIGIó, TEOLOGIA
10
CIèNCIES SOCIALS
21
CIèNCIES PURES, ExACTES, NATURALS
22
CIèNCIES APLICADES, MEDICINA, TèCNICA
30
ART, bELLES ARTS, ESPORTS
36
LINGüíSTICA, LITERATURA, FILOLOGIA
40
GEOGRAFIA, bIOGRAFIA, hISTòRIA
41
REVISTES
14
Univer
ciutats
Andorra i l'Alguer
24
L'ENTREVISTA
Juana Gallar
«La visió és
fonamental
per a la nostra
consciència»
32
LA CRòNICA
Els navegadors web i la lectura
42
LA CRòNICA
M'he perdut.
2011.
Any internacional de la in-
vestigació sobre la malaltia
d'Alzheimer
--
3
p
roDucció
eDitorial
: Ara Llibres, s.c.c.l. - www.arallibres.cat
f
otografia
De
portaDa
: Sergi Briet
i
mpressió
: Gramagraf, s.c.c.l.
issn: 1888-7414
D
ipòsit
legal
: B-19610-2008
e
Dita
:
Xarxa vives d'universitats
Universitat Jaume I
Edifici Àgora, local 10
12006 Castelló de la Plana
buc@vives.org
www.vives.org