background image
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
28
CI
è
NCIES APLICADES, MEDICINA, T
è
CNICA
www.e-buc.com
Rafael Delgado Artés, Adriana Gil
Puig, Francisco Galiana Galán
inventari forestal
Anàlisi i diagnosi sobre l'espai forestal
que posarà al servei de la planificació
la informació necessària per a la
correcta gestió dels recursos. Les
característiques del medi forestal fan
que haja d'aplicar coneixements de
diversos camps de la ciència, segons
cada situació: ecologia de poblacions,
estadística, agrimensura, botànica,
geologia i hidrologia.
valència: universitat Politècnica de valència,
2011 · 310 pàg. · 17 x 24 cm · rústica · isbn
978-84-8363-638-1 · 26
David ballester Ferrando,
Concepció Fuentes Pumarola
l'aprenentatge basat en problemes
en els estudis d'infermeria
L'AbP recull uns principis sobre els
quals es fonamenta un aprenentatge
amb les característiques següents:
reflexiu, crític i autònom, i on es torna
el protagonisme a l'estudiant. Això
no obstant, és en el professor expert
i en el tutor en els quals recau la
importància d'una bona tutorització i
guia perquè l'estudiant aconseguisca
uns bons resultats d'aprenentatge.
Girona: universitat de Girona: Documenta
universitaria, 2011 · 168 pàg. · 15 x 23 cm ·
rústica · isbn 978-84-8458-330-1 · 22
soledad Morales Pérez (ed.)
som el que consumim?
escenaris i tendències en el consum
de productes ecològics
Aquesta obra busca explicar els
escenaris i les tendències actuals en
el consum de productes ecològics
des d'una visió multidisciplinar,
crítica i reflexiva on l'agència social
té un espai central en la configuració
de sistemes agroalimentaris més
equitatius i sostenibles i on el consum
es considera un acte amb capacitat i
poder de canvi.
barcelona: editorial uOc, sl, 2011 · 216 pàg. ·
17 x 24 cm · rústica · isbn 978-84-9788-387-0
· 23
Lorena Rodríguez Mattalía
videografía y arte: indagaciones
sobre la imagen en movimiento
análisis de prácticas videográficas
que investigan sobre la imagen
En aquest llibre es comprova des
dels inicis del vídeo fins a l'actualitat,
de quina manera aquest dispositiu
és utilitzat per nombrosos artistes
com a eina d'estudi de la imatge
en moviment, i promou un tipus
de relació amb aquesta imatge
basada en l'anàlisi crítica dels seus
fonaments, règims de producció i
recepció, de les diverses àrees de
creació.
castelló de la Plana: universitat Jaume i.
servei de comunicació i Publicacions, 2011 ·
310 pàg. · 14 x 21 cm · rústica · isbn 978-84-
8021-801-6 · 15
Jordi Doltra Centellas,
Carme bertran Noguer (coord.)
Gestió d'infermeria
Des del marc bàsic dels sistemes
de salut, aquest llibre distribuït en
capítols monogràfics, aprofundeix
diferents aspectes en la gestió dels
serveis de salut, manteniment de les
competències de la cura, de la gestió
dels recursos, de la contribució en la
garantia de la seguretat i del procés
assistencial, de l'exercici del lideratge
i del treball en equip.
Girona: universitat de Girona: Documenta
universitaria, 2010 · 280 pàg. · 15 x 23 cm ·
rústica · isbn 978-84-8458-326-4 · 28
Ramón González Drigo,
David sánchez Molina
cálculo de elementos estructurales
Aquest llibre ha sigut concebut com
una introducció al càlcul d'estructures
complexes i s'adreça a estudiants
que ja han superat un primer curs
de resistència de materials. s'hi
expliquen el càlcul d'estructures
modelitzables com elements
estructurals 1d i 2D, els elements de
cimentació estructurals 3D i el càlcul
sísmic d'edificis simples.
barcelona: universitat Politècnica de catalunya.
iniciativa Digital Politècnica, 2011 · 18 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-7653-596-7 · 18
SABieS QUe...?
Els menors adoptats no
presenten diferències
d'adaptació rellevants
Un estudi sobre les variables adaptatives dels xiquets que
procedeixen de processos d'adopció internacional, dut a terme per
investigadors de la Universitat Autònoma de barcelona, mostra que
els xiquets adoptats no presenten en general diferències d'adaptació
rellevants respecte als altres i, a més, són menys susceptibles
de somatitzar problemes psicològics. Malgrat això, els menors
procedents de països de l'Europa de l'est presenten més problemes
d'adaptació, d'atenció i de relacions interpersonals que la resta. A
Espanya es duen a terme més de 4.000 adopcions internacionals
cada any. Un equip d'investigadors de la UAb ha dut a terme un
estudi psicològic per tal d'examinar l'adaptació dels xiquets adoptats
a partir d'una mostra de 52 menors d'entre 6 i 11 anys procedents de
diferents països, i un grup de control de 44 xiquets no adoptats. Els
països d'origen dels adoptats eren la Xina, el Nepal, bulgària, Rússia,
Ucraïna, Colòmbia, Guatemala, Haití, el Perú i Etiòpia. La recerca
mostra que apareixen diferències poc rellevants entre l'adaptació dels
menors adoptats i els no adoptats, fet que apunta a
variables de resiliència, tant individuals com familiars, que
contraresten els efectes d'experiències negatives i propicien
un desenvolupament favorable. L'estudi ha estat elaborat pels
investigadors del Departament de Psicologia Clínica i de la salut de la
UAb Natalia barcons, Albert Fornieles i Carme Costas.