background image
--
22
--
23
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
LA LECTURA DE...
Jordi José
Zàping matemàtic
Joan Gómez i Urgellés
algunes ments mal
pensants afirmen que
l'espai ocupat per
aquest volum de nous
coneixements en les
nostres biblioteques
creixerà, en poques
dècades, a un ritme
superior al de la
velocitat de la llum.
Un cop superat el canvi de segle, la humanitat
camina decididament cap a un futur on es fa
palès el paper central de la ciència i la tecno-
logia. El volum de nous coneixements tecno-
científics generats en les nostres universitats i
centres de recerca sembla créixer exponencial-
ment. Algunes ments mal pensants, fins i tot,
afirmen que l'espai ocupat per aquest volum de
nous coneixements en les nostres biblioteques
creixerà, en poques dècades, a un ritme supe-
rior al de la velocitat de la llum. Posarà això en
entredit els postulats de la teoria de la relativitat
especial? Com afirmen els creadors d'aquesta
paradoxa, per violar la teoria de la relativitat
caldria transmetre informació més ràpid que la
llum, quelcom que, segons ells, no acompanya
al flagrant augment de productivitat científica
que vivim. Comentari no exempt de cert cinisme
que posa de manifest l'innegable risc d'apostar
per un augment en el volum de producció cien-
tífica i no tant per la seva qualitat.
Partidaris i detractors d'aquesta idea coinci-
deixen tanmateix en la dificultat (si no impos-
sibilitat) d'estar al corrent de tots els avenços
científics en els camps ja de per sí força espe-
cialitzats de la ciència contemporània. I si difícil
resulta estar al dia dels avenços en un camp,
cada cop estem més lluny d'aquella filosofia del
renaixement que cercava el coneixement multi-
disciplinari. En aquest context, en una societat
que conviu amb naturalitat en un món hipertec-
nificat però que alhora mira amb recel la ciència
i la tècnica, qualsevol esforç per tendir ponts
que facilitin l'accés al coneixement tecnocientí-
fic resulta clarament necessari.
Zàping matemàtic, del llicenciat en matemàti-
ques, doctor en pedagogia, professor de la UPC,
divulgador, conferenciant i tertulià Joan Gómez
i Urgellés, n'és un recent exemple. Publicat a la
col·lecció de divulgació científica Hyperion (ma-
nuals de supervivència científica per al segle
XXI)
, de la ma de la recentment creada Iniciativa
Digital Politècnica
(UPC), presenta una mirada
fresca en vers les matemàtiques, un encertat
tastet de la destacada presència de les mate-
màtiques en el món quotidià.
El text s'articula essencialment al voltant de tres
eixos temàtics. En el primer, les matemàtiques del
dia a dia
, Joan Gómez ens teletransporta al món
de les mesures, a la relació entre matemàtiques i
la circulació vial (de la ma de suggerents exercicis
que inciten a la reflexió: quants cotxes podem ma-
tricular amb l'actual sistema de 4 dígits i 3 lletres?
És més rentable un motor dièsel o un de benzi-
na?), a la insospitada relació entre Tales i el GPs o
entre Gauss, la mona de Pasqua i les vacances de
setmana santa. El capítol continua amb una salu-
dable incursió a les matemàtiques de la nutrició
(cóm saber si un ou es fresc amb només un trans-
portador d'angles?), la geometria dels estris de cui-
na, l'aritmètica del pret-a-porter, el preu del diner,
o la incidència de les matemàtiques en àmbits tan
inversemblants com les eleccions, les comunitats
de veïns, o el transport públic.
A la segona part del llibre, l'autor passa revista
a alguns nombres emblemàtics, com el nombre
d'or i la seva relació amb les arts (de la Venus de
Milo a Dalí, passant per Leonardo da Vinci) o el
mediàtic
nombre .
Finalment, Joan Gómez aborda els codis de ba-
rres, tan habituals en la nostra societat industria-
litzada: de l'aritmètica del DNI, el NIF o el pas-
saport, a l'àmbit bancari (com ens ajuden les
matemàtiques a esbrinar l'autenticitat d'una tarja
de crèdit?), passant per la catalogació de llibres.
En definitiva, un deliciós i refrescant tour de
force
de molt agradable lectura que, de la ma
d'uns mínims i rudimentaris coneixements
matemàtics, proporciona eines per entendre
millor les matemàtiques i el seu rol com a part
integral de la nostra vida. Una obra, en defini-
tiva, que contribueix a la sempre difícil tasca
d'alfabetització matemàtica de la societat, en
aquest mon on les lletres continuen essent
l'exponent màxim de la cultura, i on davant d'un
simple i elemental problema de matemàtiques,
afirmar "es que soc de lletres" resulta encara
una excusa (malauradament) acceptable...
Catedràtic de Física Aplicada (UPC)
Coordinador de la col·lecció Hyperion
barcelona: universitat Politècnica de catalunya.
iniciativa Digital Politècnica, 2010 · 146 pàg. ·
14 x 21 cm · rústica · isbn 978-84-9880-439-3 · 16