background image
Joaquín Cerdà boluda
relativitat especial per
a enginyers
Aquest llibre està concebut com a
punt de partida a la teoria especial
de la relativitat per a estudiants
de carreres d'enginyeria. En ell es
presenta d'una forma clara, encara
que rigorosa, tant el substrat teòric
com les nombroses aplicacions
experimentals d'aquesta revolució
intel·lectual, adequadament
contextualitzades en el seu marc
històric i social.
valència: universitat Politècnica de valència,
2010 · 338 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8363-621-3 · 19
José M. seguí simarro
biología y biotecnología
reproductiva de las plantas
La biologia reproductiva de les plantes
engloba tots els processos que
permeten a un organisme vegetal tenir
descendència, siga per via sexual o
asexual. En la primera part d'aquesta
obra s'exposen seqüencialment tots
aquests processos. La segona part
es dedica a les diferents aplicacions
biotecnològiques derivades d'ells.
valència: universitat Politècnica de valència,
2010 · 448 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8363-613-8 · 59
Germà Coenders Gallart et alii
estadística aplicada a l'economia,
l'empresa i les finances
Introducció a l'estadística en
graus en administració i direcció
d'empreses, economia, gestió pública,
comptabilitat i finances, màrqueting,
recursos humans i camps afins. se
centra en els temes fonamentals
combinant el raonament deductiu
amb l'inductiu i fa un ús moderat de
fórmules i demostracions, sempre
amb una explicació de la lògica i els
conceptes que amaguen.
Girona: universitat de Girona: Documenta
universitaria, 2011 · 400 pàg. · 15 x 23 cm ·
rústica · isbn 978-84-8458-328-8 · 25
Jordi Casademont (coord.)
redes de comunicaciones
De la telefonía móvil a internet
Vivim envoltats per una miríade
de dispositius electrònics
interconnectats, que originen alhora
nous serveis i noves formes d'establir
les relacions socials. Aquest llibre
pretén donar respostes a aquestes
qüestions, mitjançant conceptes
bàsics de les telecomunicacions i que
desafien al lector a afrontar els reptes
tecnològics de les comunicacions.
barcelona: universitat Politècnica de
catalunya. iniciativa Digital Politècnica, 2010 ·
174 pàg. · 14 x 21 cm · rústica ·
isbn 978-84-9880-441-6 · 20
Concepció Fuentes Pumarola, David
ballester Ferrando (coord.)
Manual de tècniques i
Procediments d'infermeria
El motiu d'aquesta revisió està
fonamentat en els canvis importants
de l'entorn des de la perspectiva
tecnològica, i al mateix temps pel fet
de voler fer un pas endavant cap a
l'assoliment de competències i que
les tècniques i procediments vagen
més enllà de la realització d'una
habilitat manual, aconseguint integrar
aspectes de coneixements, d'habilitats
i d'actitud.
Girona: universitat de Girona: Documenta
universitaria, 2011 · 422 pàg. · 15 x 23 cm ·
rústica · isbn 978-84-8458-331-8 · 45
Esther Valiente Ochoa
Manual del ingeniero en
edificación: guía para el
control de materiales
Catàleg de més de 400 materials que
intervenen en el procés constructiu,
identificant la seua denominació i els
requisits exigibles segons la normativa
aplicable per a la seua certificació, per
tal de donar suport als criteris a seguir
per a la seua ocupació en edificació,
per part dels professionals que
intervenen en la direcció de l'execució
de les obres.
valència: universitat Politècnica de valència,
2011 · 500 pàg. · 21 x 29 cm · rústica ·
isbn 978-84-8363-654-1 · 37
Jordi Poch et alii (ed.)
10º congreso interamericano
de computación aplicada
a la industria de Procesos
caiP 2011
Recull de tots els treballs presentats
al «10 Congreso Interamericano de
Computación Aplicada a la Industria
de Procesos», agrupats en 12 àrees
temàtiques. El CAIP aplega científics i
investigadors d'Iberoamèrica, Espanya
i Portugal amb l'objectiu d'intercanviar
avanços en l'aplicació de la
computació en processos industrials i
la utilització amb fins docents.
Girona: universitat de Girona, 2011 · 92 pàg. ·
21 x 29 cm · rústica · isbn 978-84-8458-355-4
· 11 · anglès, espanyol, portuguès
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
22
CI
è
NCIES
PURES
,
E
x
ACTES
,
NA
TURALS
www.e-buc.com
CIèNCIES APLICADES, MEDICINA, TèCNICA