background image
www.e-buc.com
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
15
Tot i que l'origen etimològic del nom Andorra
no és del tot conegut, una de les teories amb
més força apunta que pot ser un derivat del
vocable àrab al-Darra, que significa bosc. I és
que els boscos ocupen les dues cinquenes
parts de la geografia andorrana, un territori
principalment muntanyenc d'una extensió de
468 km
2
. Pel que fa a la denominació oficial
del país no és una altra que Principat d'An-
dorra, l'únic estat del món on la llengua oficial
és el català, per la qual cosa aquest és també
l'idioma vehicular als estudis de la Universitat
d'Andorra (UdA), tot i la importància de l'ús
del castellà i del francès, per la influència dels
estats veïns.
si, d'altra banda, pensem què significa la pa-
raula alguer és tan clar com que fa referència a
un bosc d'algues, és a dir, agrupació o conjunt
d'una espècie vegetal, una colònia de plantes
submarines. Amb la qual cosa, el nom de la
ciutat de l'Alguer està intrínsecament lligat al
mar i a les seues arrels ­i mai millor dit­ ma-
rineres. L'Alguer en català, s'Alighèra en sard
i Alghero en italià son els tres noms amb què
es coneix la vila costanera de sardenya on en-
cara es parla una variant dialectal del català
­l'alguerès­, i que acull un dels campus de
la Universitat de sàsser (Università degli studi
di sassari, UNIss). Així doncs, també caldrà
aprofundir en el descobriment del municipi
de sàsser, Thathari i sassari, en català, sard
i italià, respectivament, ubicat terra endins de
l'illa i seu central de l'UNIss, a la qual dóna
nom.
Enclavaments propicis per a l'intercanvi
de coneixement
Imaginant quins serien uns indrets propi-
cis per a aprendre i estudiar amb motivació
constant, és molt possible que el pensa-
ment ens portara a una universitat com
l'UdA, situada enmig dels Pirineus, lloc de
pas i d'intercanvi de cultura. I la imagina-
ció se sent igualment atreta per l'UNIss,
a l'illa de sardenya, a mig camí entre les
penínsules Ibèrica i Itàlica, i on el mar as-
segura l'arribada d'idees noves.
Els inicis de la Universitat de sàsser es re-
munten al segle XVI, moment en què va
ser fundada pel cavaller Alessio Fontana,
un dels nobles il·lustres de la ciutat, l'any
1558. Aquesta universitat, que inicialment
va ser dirigida pels jesuïtes, es compon
avui d'onze facultats amb l'edifici del recto-
rat i el campus central a la ciutat sarda de
sàsser. Però disposa de diversos centres
d'estudis a d'altres localitzacions de l'illa,
on destaca el campus de l'Alguer, a uns
vint minuts de sàsser.
Recordem que l'Alguer, situat geogràfica-
ment a l'illa de sardenya i políticament a la
República Italiana, és una ciutat singular
perquè conserva encara viva una de les
parles de la llengua catalana, ja que l'illa
va ser repoblada l'any 1354 per colons
catalans (de barcelona, motiu pel qual
l'Alguer també és conegut com a barcelo-
neta) i més endavant per valencians i ma-
llorquins. El català va ser la llengua oficial
de la ciutat fins al segle XVIII, moment en
què va agafar el testimoni l'italià.
si girem la vista cap a la muntanya i fem una
mica de memòria, la Universitat d'Andorra
va començar la seua tasca l'any 1988, per
la qual cosa fa temps que ha assolit la majo-
ria d'edat, ja que compta amb 22 anys d'ex-
periència com a centre universitari d'estu-
dis presencials i 13 impartint titulacions en
l'espai virtual. L'UdA és l'única universitat
pública estatal del Principat d'Andorra ­de
fet, l'única universitat que ofereix estudis al
país­ i es planteja com a missió fonamental
respondre a les necessitats de la seua so-
cietat pel que fa a l'ensenyament superior,
però també quant a recerca i transferència
de tecnologia i coneixement.
Aquesta universitat concentra l'oferta for-
mativa al campus ubicat al municipi de
sant Julià de Lòria, on compta amb dos
centres docents: l'Escola d'Infermeria i
l'Escola d'Informàtica i de Gestió. Cal des-
tacar, però, que bona part de les seues ti-
tulacions s'imparteixen a través del Centre
d'Estudis Virtuals mitjançant la plataforma
en línia que constitueix el seu actiu cam-
pus virtual.
Tot i que és al ciberespai on es desen-
volupa gran part de l'acció formativa de
l'UdA, aquest centre universitari té vincles
ben tangibles amb el desenvolupament
del país. Així ho confirma Miquel Nicolau,
coordinador del rectorat, quan diu que
«l'UdA manté una excel·lent relació tant
amb el teixit econòmic i social de la par-
ròquia [nom de cada una de les divisions
administratives d'Andorra] de sant Julià de
Lòria, com amb el Comú [el govern local],
amb qui té un conveni de col·laboració que
es materialitza en la cessió de l'ús d'espais
públics». Però els projectes bilaterals no es
donen tan sols amb el municipi que acull
el campus universitari, sinó «també amb
la resta d'Andorra», com assegura Nicolau:
«per exemple l'UdA organitza el cicle Aula
Magna (cursos intergeneracionals) amb el
Comú d'Andorra la Vella, o ha participat
activament en la Capital de la Cultura Ca-
talana Escaldes-Engordany 2011. Perquè
en les activitats públiques de l'UdA sempre
es té en compte la parròquia».
radiografia breu de dues ciutats
andorra
·
Població total: 85.015 habitants.
·
Aeroports: Aeroport Pirineus-La seu d'Urgell, a 24,1 km d'Andorra. Encara no operatiu per
a vols privats.
·
Estudiants a l'UdA: 1.142.
·
Estudis universitaris superiors presencials i virtuals de l'UdA adaptats a l'EEEs: 6.
·
Administració d'Empreses, Ciències de l'Educació, Infermeria, Informàtica, Dret, Humanitats,
Especialitat en Infermeria Obstetricoginecològica.
·
biblioteques: 11 en total, de les quals 1 universitària.
·
Cinemes: 1 (multisala).
·
Aliments emblemàtics i altres productes típics: herbacol, formatges, porc, truita de riu, allioli
de codony, amanida de xicoies, arròs amb bolets, brossat, cargols a la llauna, civet de porc
fer, coca massegada, melmelada de mores, murgues farcides amb carn de porc, vi calent i
cremat.
l'alguer i sàsser
·
Població total de l'Alguer: 39.504 habitants.
·
Població total de sàsser: 121.108 habitants.
·
Aeroports: Aeroport de l'Alguer, a 12 km del centre de la ciutat.
·
Estudiants a l'UNIss: 19.000.
·
Estudis universitaris superiors de l'UNIss adaptats a l'EEEs: 29.
·
Arqueologia i Antiguitat; biologia Experimental i Aplicada; biotecnologia Mediambiental i
Agrícola; Ciències de la Producció Animal; Comunicacions i Administració Pública; Cultures
i Comunicació; Dret; Econòmiques; Estudis de Rehabilitació; Estudis Mediambientals
i Arxivístics; Estudis Professionals de Gestió i Consultoria; Etnoantropologia; Farmàcia;
Filosofia i Formació Continuada; Idiomes internacionals; Infermeria i Obstetrícia; Literatura i
Estudis Multimèdia; Medi Ambient i Ordenació del Territori; Medicina i Cirurgia, Ortodòncia
i Odontologia protèsica; PCTA: Planificació i Desenvolupament Urbà, Ordenació Territorial i
Política Ambiental; Polítiques Públiques i Govern; Química; salut i biotecnologies Mèdiques
i Veterinàries; sistemes Agrícoles; sistemes Mediambientals i Forestals; Tecnologia Química
i Farmacèutica; Veterinària; Viticultura i Enologia.
·
biblioteques: 11 en total, de les quals 1 universitària amb 10 especialitats.
·
Cinemes: 5 (2 a l'Alguer i 3 a sàsser).
·
Aliments emblemàtics i altres productes típics: botarga o botàriga, carxofa espinosa de
sardenya, fregula sarda, garoina, pecorino sard, peix i marisc; espaguetis, pizzes, vins
Cannonnau i Mònica de sardenya i vi Torbat de l'Alguer, tots amb DO.