background image
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
12
--
13
CI
è
NCIES
SOCIALS
www.e-buc.com
M. Pilar Ferrer Vanrell,
Pedro A. Munar bernat
legislació civil balear
compilació del dret civil de les illes
balears i lleis civils autonòmiques
L'obra, en format bilingüe després de
la Llei 7/1993, pretén proporcionar
un instrument de treball adequat a
les necessitats dels professionals que
des dels diferents àmbits de la vida
jurídica apliquen el dret civil balear.
s'inclouen per primera vegada en
un únic volum totes les disposicions
legals que componen la legislació civil
pròpia de les Illes balears.
Palma: edicions uib, 2011 · 456 pàg. · 12 x 18
cm · rústica · isbn 978-84-8384-177-8 · 28
· català, espanyol
Esperanza bosch Fiol et alii
incorporación de los contenidos
en igualdad de oportunidades y
género en grado
El text ens explica que la formació
universitària ha d'anar més enllà
dels mers continguts científics de
cada disciplina i incloure entre els
seus objectius la formació en valors
que enfortisquen la convivència
democràtica des dels principis
d'igualtat i equitat, així com la
participació activament en l'eliminació
dels biaixos de gènere, entre d'altres.
Palma: edicions uib, 2011 · 98 pàg. · 17 x 24 cm
· rústica · isbn 978-84-8384-169-3 · 10
Diversos autors
la falla, un artefacte tecnològic
Obra publicada amb motiu de
l'exposició celebrada en la Universitat
Politècnica de València en la que
s'aprofundix sobre el caràcter
plural amb què el món faller pot ser
abordat. Intenta ampliar i diversificar
l'apreciació d'un fenomen tan arrelat
en la societat valenciana, fent èmfasi
en l'ús de recursos tecnològics.
valència: universitat Politècnica de valència,
2011 · 136 pàg. · 21 x 26 cm · rústica ·
isbn 978-84-8363-653-4 · 21
Fernando Doménech betoret
evaluar e investigar en la situación
educativa universitaria.
un nuevo enfoque desde el eees
s'hi pretén contribuir a la formació
pedagògica del professorat universitari
pel que fa a l'avaluació educativa,
i introduir-lo en la investigació i la
reflexió de la seua pròpia acció
docent, competències directament
relacionades amb la qualitat de
l'ensenyament i el desenvolupament
professional. Ofereix, a més d'un
marc teòric clar, un model per guiar
l'avaluació.
castelló de la Plana: universitat Jaume i.
servei de comunicació i Publicacions, 2011 ·
357 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8021-794-1 · 20
Francesc badia i batalla
Delictes patrimonials
El nucli inicial d'aquests text són els
apunts redactats per als alumnes del
curs de postgrau de Dret andorrà,
que contenien nocions bàsiques de
dret penal en l'àmbit dels anomenats
delictes contra el patrimoni.
Després de diverses actualitzacions
completades amb noves referències
es presenta aquest manual, que
tracta una part important del dret
penal andorrà.
sant Julià de lòria: universitat d'andorra:
Fundació crèdit andorrà, 2008 · 513 pàg. ·
15 x 21cm · rústica · isbn 978-99920-1-715-
9 · 26,24
Carmen Mendoza, Mbongueni
Ngulube, Raquel Colacios (ed.)
reflections on development
& cooperation
El llibre aborda temes contemporanis
molt amplis sobre el desenvolupament
i les preocupacions relacionades amb
aquest, entre els quals s'inclouen les
relacions econòmiques, socials i de
territori en el nord i el sud. El llibre
conclou amb l'estudi de les tendències
internacionals actuals i revela
oportunitats per a nous enfocaments en
pràctiques futures.
barcelona: universitat internacional de catalunya
(uic), 2011 · 145 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-938493-5-1 · 12
Yves Gilbert, brigitte baldelli (dir.)
intervention sociale et implication
chercheurs, praticiens et usagers:
déconstructions, co-constructions,
réciprocités
Fruit d'una col·laboració entre
investigadors, professors, estudiants i
professionals de la intervenció social,
aquest llibre es pregunta fins a quin
punt s'impliquen els metges, els
investigadors i els «usuaris» d'aquest
tipus d'intervenció. També trobem un
encreuament de reflexions teòriques
i experiències pràctiques en diversos
àmbits.
Perpinyà: Presses universitaires de Perpignan,
2011 · 216 pàg. · 16 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-2-35412-128-0 · 20
Eric J. Hobsbawm
nacions i nacionalisme
des del 1780
Programa, mite, realitat
Els esdeveniments de les darreries
del segle XX a l'Europa de l'est i
a les repúbliques soviètiques han
reforçat la importància central que té
el nacionalisme en la història de les
transformacions polítiques. Aquesta
és una edició actualitzada a la llum
d'aquests esdeveniments, amb un
nou capítol final que es fa ressò de
l'impacte dels dramàtics canvis que
han tingut lloc.
valència: Publicacions de la universitat de
valència, 2011 · 184 pàg. · 16 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-370-8014-7 · 16